PolskiAngielski
waluta:  
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego polskie-smaki.eu;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polskie-smaki.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy polskie-smaki.eu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.polskie-smaki.eu.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy polskie-smaki.eu, działający pod adresem www.polskie-smaki.eu, prowadzony jest przez POLSKIE-SMAKI.EU, ROBERT GÓRA, Orla 5, 59-700 Bolesławiec, NIP:6941451873, REGON:390563235, e-mail :sklep@polskie-smaki.eu. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
● zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
● warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
● zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych
wymagań technicznych: Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, Połączenie z siecią Internet, Posiadanie przeglądarki
internetowej, Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskie-smaki.eu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.polskie-smaki.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. polskie-smaki.eu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
● podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
● dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
● dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez polskie-smaki.eu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię polskie-smaki.eu .
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
● niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
● korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
● niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
● korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla polskie-smaki.eu ,
● korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
● korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.polskie-smaki.eu, dokonać wyboru, podejmując
kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi
oświadczenie woli zawarcia z polskie-smaki.eu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca dostarcza zamówione towary na terenie Polski oraz poza jej granicami.
3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem poniższych form dostawy i następujących kosztów:
● firma kurierska FedEx
4. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru do kupującego wynosi od 1 do 2 dni roboczych od zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień
wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy.
5. Czas dostawy, to jest czas od momentu wydania przesyłki Dostawcy, do momentu dostarczenia jej do Klienta, wynosi:
● dla firmy kurierskiej FedEx – czas dostawy wysyłki krajowej 48 godzin; - zagranicznej 3-6 dni
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.polskie-smaki.eu  raz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych, euro, funtach i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówiony towar:
● przelewem na konto bankowe;
● płatnością w systemie Tpay (przelew elektroniczny lub płatność kartą płatniczą Mastercard lub Visa);
● płatnością w systemie PayPal;
4. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto bankowe, Sprzedawca anuluje zamówienie jeśli nie zostanie ono opłacone w terminie 7 dni od momentu jego złożenia.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:
● umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
● umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
● umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (POLSKIE-SMAKI.EU, ROBERT GÓRA, Orla 5, 59-700 Bolesławiec,
sklep@polskie-smaki.eu , Telefon: +48.501403432) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem w rozumienie art. 221 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy proszę przesłać Sprzedającemu zdjęcia uszkodzonych towarów, zaraz po otworzeniu paczki, niezwłocznie w dniu otrzymania
paczki. Wiadomość z załączonymi zdjęciami nadać na adres email: sklep@polskie-smaki.eu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat POLSKIE-SMAKI.EU. ROBERT GÓRA, Orla 5, 59-700 Bolesławiec , sklep@polskie-smaki.eu , Telefon: +48.501403432
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o
dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Produkty oferowane w sklepie są nowe, o terminie przydatności pozwalającym na ich spożycie lub użytkowanie.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy z przyczyn przydatności, świeżych owoców oraz warzyw, nabiału, wędlin, mięsa i produktów o krótkiej trwałości. Zwrot
towaru należy kierować na adres POLSKIE-SMAKI.EU, ROBERT GÓRA, Orla 5, 59-700 Bolesławiec, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.
2. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty były pełnowartościowe i były pozbawione jakichkolwiek wad. W przypadku zastrzeżeń co do jakości produktu, lub jego uszkodzenia prosimy o złożenie reklamacji. Poprzez kontakt e-mailowy, w dniu otwarcia paczki, dołączając do maila zdjęcia uszkodzonego produktu.
Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.
3. Reklamację można złożyć drogą e-mailową poprzez wcześniejsze uzgodnienie tego ze Sprzedawcą, odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: POLSKIE-SMAKI.EU, ROBERT GÓRA, Orla 5, 59-700, Bolesławiec, sklep@polskie-smaki.eu. polskie-smaki.eu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
4. polskie-smaki.eu nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją polskie-smaki.eu jako sprzedawcy. Polskie-smaki.eu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. polskie-smaki.eu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić polskie-smaki.eu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: POLSKIE-SMAKI.EU, ROBERT GÓRA, Orla 5, 59-700, Bolesławiec, sklep@polskie-smaki.eu
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. polskie-smaki.eu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy polskie-smaki.eu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy polskie-smaki.eu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę polskie-smaki.eu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. W sytuacji zaistnienia kwestii spornych, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, może skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Przejdź do strony głównej